صدای غیر عادی هارد دیسک
ضربه خوردن هارد

تفاوت NTFS و FAT

/

ریکاوری هارد

/